Home » Posts tagged with "nghị quyết"

Posts tagged with "nghị quyết"

Kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI

Kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI

Th10. 2 | ĐẢNG BỘ …………………………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ ……………….     Số: …..-KH/-………………….,...

Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI

Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI

Th10. 2 | HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015

Th6. 2 | ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CƠ QUAN ……………….. Nhiệm kỳ 2010 – 2015 * Số :   NQ/ĐH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Đảng bộ cơ quan ……………..,...

Mẫu Nghị quyết đại hội Đảng bộ

Mẫu Nghị quyết đại hội Đảng bộ

Th5. 28 | ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘCƠ QUAN……………………. NHIỆM KỲ 2010 – 2015số :       NQ/ĐH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ……………………..NHIỆM...
Kỹ năng cuộc sống