Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015
Th6 2, 2010

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CƠ QUAN ………………..
Nhiệm kỳ 2010 – 2015
*
Số :   NQ/ĐH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Đảng bộ cơ quan …………….., nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng (khoá X), Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 14-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Hải Phòng về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, ngày 2 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ cơ quan ……… tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan ………và các báo cáo tham luận bổ sung tại đại hội.


ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ


I- Nhất trí với báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo kiểm điểm sự l
ãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan ………………..nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ cơ quan …………đã nêu cao được sự đoàn kết nhất trí, tinh thần tách nhiệm cao của cán bộ, công chức và đảng viên trong cơ quan; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Công tác đảng được tăng cường, nhiều năm liền Đảng bộ cơ quan …………….. được Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

II- Phương hướng, mục tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2015 phải đạt được như sau:

–    Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 99,5% trở lên, xếp từ thứ 2 của Vùng và thứ hạng 20 toàn quốc trở lên.
–    Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”;
–    100% chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”;
–    100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% đảng viên xuất sắc.
–    Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ phát triển thêm được từ 8 đến 10 đảng viên mới.
–    L
ãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và được các tổ chức đoàn thể cấp trên khen thưởng.

* Đại hội nhất trí những nhiệm vụ và giải pháp như sau :

– Chú trọng việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, tin học cho các cán bộ, công chức, đặc biệt số công chức mới vào Ngành thông qua cử cán bộ tham dự các lớp trái ngành .

– Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

– Triển khai, quán triệt các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng bộ cơ quan vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

– Chủ động nắm bắt diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý thích hợp, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra, đảm bảo ổn định nội bộ cơ quan.

– Thực hiện việc đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham gia ý kiến vào công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ và các chính sách đối với cán bộ.
– Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

– Lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

III- Tổ chức thực hiện :

Đại hội giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 căn cứ nghị quyết của Đại hội, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu do Đại hội đảng bộ đề ra.

Đảng uỷ …………… nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Đại  hội đảng bộ cơ quan …………….
Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thuviengiadinh.comMẫu văn bản các loại dành cho đại hội chi bộ
Th4 9, 2010

Đảng bộ cơ quan …………..                                                         Đảng cộng sản Việt nam
Chi bộ ……………………………..

Chương trình đại hội chi bộ ……..
Nhiệm kỳ 2008 – 2010
……………………….

1.    Chào cờ ( Quốc ca, Đảng ca )
2.    Tuyên bố lý do + Giới thiệu đại biểu
3.    Bầu Chủ tịch đoàn
4.    Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội
5.    Đoàn chủ tịch cử thư ký.
6.    Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2005 – 2008 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008 – 2010.
7.    Đại hội tiến hành bầu cấp uỷ  mới
8.    Tham luận
9.    Tham gia của đại biểu ( Đảng uỷ )
10.  Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội
11.  Tổng kết đại hội
12.  Bế mạc Đại hội.

Ban tổ chức đại hội

————————————————————————————————————-

Đảng bộ ……………… Đảng cộng sản việt nam
Chi bộ …………………

……, ngày …. tháng …. năm ….

Nghị quyết
Đại hội chi bộ ………….. nhiệm kỳ ………..

Đại hội chi bộ … nhiệm kỳ … đã họp ngày … tháng … năm …
Đại hội có mặt … đảng viên trên tổng số … đảng viên được triệu tập.
Đại hội nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do chi uỷ nhiệm kỳ … trình bày; nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội và báo cáo … (nếu có).
Đại hội thống nhất:
A. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ với các nội dung chính đ• nêu trong báo cáo: (ghi một số ý chính) …

Đại hội bổ sung những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân … Cụ thể là:

B. Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới gồm các nội dung chính như sau: (ghi tóm tắt ý chính)

C. Đại hội đã bầu chi uỷ mới gồm … đồng chí và bầu đồng chí … làm bí thư lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ … theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết.

D. Tham gia nội dung nghị quyết … (nếu có), ý kiến tập trung như sau: …

Đại hội kết thúc hồi … giờ, ngày … tháng …

Đại hội chi bộ …
T/M chi bộ
Bí thư
(Ký tên)


———————————————————————————————————-

Đảng bộ ……………… Đảng cộng sản việt nam
Chi bộ …………………

……, ngày …. tháng …. năm ….

Biên bản
Đại hội chi bộ ………….. nhiệm kỳ ………..

Đại hội chi bộ …nhiệm kỳ … đã họp ngày … tháng … năm …
Đại hội có mặt … đảng viên trên tổng số … đảng viên được triệu tập.
Khách mời có … đồng chí(họ và tên một số chức danh chủ yếu theo quy định hiện hành).

I. Đại hội bầu các cơ quan làm việc.

Đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đoàn gồm các đồng chí …(họ và tên từng người).
Thư ký(hoặc đoàn thư ký) là đồng chí …(họ và tên).

II. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình đảng viên tham dự, trong đó có … đồng chí là chi uỷ viên đương nhiệm; có … đảng viên bị bác tư cách, lý do: …. (nếu có); có … đảng viên vắng mặt, lý do: …
Đại hội đ
ã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ … của chi bộ, do đồng chí … trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến) …
– Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến) …

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội) …

III. Đại hội đã bầu cấp uỷ nhiệm kỳ … gồm có(biên bản kèm theo) …

IV. Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội:

– Số đảng viên tán thành …;
– Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến …
Đại hội bế mạc hồi … giờ … ngày … tháng … năm …

Chủ tịch(hoặc T/M đoàn chủ tịch)                            Thư ký(hoặc T/M đoàn thư ký)
(Họ tên và chữ ký)                                                (Họ tên và chữ ký)

———————————————————————————————————-

Đảng bộ ………………                                                                              Đảng cộng sản việt nam
Chi bộ …………………

……, ngày …. tháng …. năm ….


Biên bản kiểm phiếu
Bầu cấp uỷ(hoặc đại biểu đi dự đại hội cấp trên)

1. Đại hội chi bộ … ngày … tháng … năm … đã bầu cử cấp uỷ khoá … (hoặc đại biểu dự đại hội cấp trên) theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
2. Đại hội biểu quyết số lượng cấp uỷ viên(khoá …) hoặc nghe phổ biến quyết định phân bổ đại biểu dự đại hội cấp trên là … đồng chí.
3. Đại hội thông qua sanh sách bầu cử gồm … đồng chí có tên dưới đây: (Họ và tên, tuổi, chức vụ đương nhiệm; xếp theo A, B, C tên gọi).
4. Đại hội đ
ã bầu ban kiểm phiếu … đồng chí, trong đó trưởng ban là … và các thành viên khác là …
5. Tổng số đảng viên được triệu tập … đồng chí.
Số đảng viên có mặt lúc bầu cử: … đồng chí. Số vắng mặt lúc bầu cử … đồng chí.
6. Phiếu bầu: Số phiếu phát ra …, thu về …
Số phiếu hợp lệ … không hợp lệ … (lý do).
7. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau(xếp thứ tự như trong phiếu bầu): Họ và tên, số phiếu đạt được, tỷ lệ % so với tổng số đảng viên được triệu tập.
8. Những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới(xếp thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp, đủ số lượng cấp uỷ viên hoặc đại biểu mà đại hội đ
ã biểu quyết): Họ và tên, số phiếu, tỷ lệ %(nếu phải bầu lần thứ 2, thứ 3 thì cũng ghi đầy đủ các nội dung như trên).
9. Biên bản này làm thành 3 bản, thông qua đại hội lúc … giờ, ngày … tháng … năm …


Chủ tịch                                                                   Trưởng ban kiểm phiếu
(hoặc T/M đoàn chủ tịch)                                             (Họ tên, chữ ký của trưởng ban)
(họ tên, chữ ký)

http://Thuviengiadinh.comHôn nhân

 • picture Người chồng ham làm giàu

  T3/01/2017

  Vợ chồng tôi đều là giáo viên có công việc ổn định, hàng ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương chẳng phải lo lắng mất việc hay bon chen nay nộp hồ sơ nơi này mai lại nộp hồ sơ nơi khác. Vậy mà chồng tôi sướng quá không chịu nổi, nghe mấy người bạn […]

 • picture Cái được và mất khi sống chung với bố mẹ chồng

  T2/01/2017

  Bất kỳ cô gái nào đi lấy chồng cũng muốn sớm ra ở riêng, muốn nhanh chóng mua được căn nhà để cuộc sống chỉ có vợ chồng con cái cho tự do hạnh phúc. Nhưng đôi khi sống cùng với bố mẹ chồng cũng có mặt tốt của nó mà bạn chưa nhìn thấy […]

 • picture Bố chồng dở chứng từ khi mẹ chồng mất

  T6/01/2017

  Do là con trai một nên chồng tôi luôn muốn ở cùng nhà để chăm sóc bố mẹ khi về già. Và tôi cũng đoán được mục đích của chồng muốn yên tâm công tác ở xa, nên muốn để bố mẹ vừa chăm sóc vừa trông coi vợ khỏi bị những thằng đàn ông […]

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ