Home » Posts tagged with "nghi dinh 205 ve he so luong"

Posts tagged with "nghi dinh 205 ve he so luong"

Bảng hệ số lương theo Nghị định 204

Bảng hệ số lương theo Nghị định 204

Th4. 14 | NGHỊ ĐỊNH Số : 204/2004/NĐ-CP – Ngày 14 tháng 12 năm 2004 của CHÍNH PHỦ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang (Văn bản này còn hiệu lực) và...
Kỹ năng cuộc sống