Home » Posts tagged with "mẫu quyết định kỷ luật đảng viên"

Posts tagged with "mẫu quyết định kỷ luật đảng viên"

Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên

Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên

Th5. 13 | ĐẢNG BỘ………………….. ĐẢNG UỶ ……….. * Số …-QĐ/ĐU… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………., ngày …  tháng…. năm 20…QUYẾT ĐỊNH Thi hành kỷ luật đối với đồng...

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên

Th7. 7 | Mẫu mới năm 2015: Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2015ĐẢNG BỘ …………………….. Chi bộ ……………………           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hải Phòng,...
Kỹ năng cuộc sống