Home » Posts tagged with "mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú"

Posts tagged with "mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú"

Phiếu xin ý kiến nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Phiếu xin ý kiến nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Th11. 26 | Đảng bộ ………                                    Đảng cộng sản việt nam Chi bộ ……………….. …,  ngày …. tháng …..  năm...
Kỹ năng cuộc sống