Home » Posts tagged with "mẫu đơn xác nhận hộ khó khăn"

Posts tagged with "mẫu đơn xác nhận hộ khó khăn"

Mẫu dơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Mẫu dơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Th7. 1 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN   Kính gởi:        UBND xã, (phường):………………………………                                      ...
Kỹ năng cuộc sống