kich ban dan chuongf trinh Archive

Phương pháp dẫn chương trình

1- Người dẫn chương trình, Họ là ai? Có thể nói người dẫn chương trình là người thường mở đầu cho các chương trình như: Hội nghị, lễ hội, hội thảo, thảo luận…có khi xuất hiện suốt từ đầu đến cuối như: Giao lưu, lửa trại, hội diễn văn nghệ… từ đó họ trở thành