kich ban dai hoi dai bieu cong doan Archive

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Hướng dẫn thể lệ bầu cử

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Báo cáo thẩm tra tư

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……………………                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                       Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200        BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN  …………………………………………… LẦN THỨ ……………NHIỆM KỲ …………. ( nếu