kich ban dai hoi cong doan truong mam non Archive

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP. HẢI PHÒNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……………………                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                              Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200   » Hướng dẫn

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Hướng dẫn thể lệ bầu cử

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Báo cáo thẩm tra tư