kich ban dai hoi cong doan co sođoàn cơ sở Archive

Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Hướng dẫn thể lệ bầu cử

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BẦU CỬ         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Kịch bản điều hành Đại hội Công đoàn         » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Báo cáo thẩm tra tư