can thiệp hội chứng asperger Archive

Thông minh nhưng …chậm hiểu

Hiện nay, hội chứng tự kỷ đã được biết đến khá nhiều, và cũng có nhiều phương pháp và kinh nghiệm trong việc can thiệp được đưa ra đem lại những thành quả nhất định. Nhưng, vẫn có những tình trạng rối nhiểu tâm lý gây ra sự ngộ nhận trong việc đánh giá và