Home » Khấn nôm » Văn khấn Lễ nhập trạch bằng âm Hán

Duy ! Niên hiệu : … tỉnh…., huyện…, xã…., thôn…

Tín chủ : …

Liệt vị tôn thần. Toạ tiền, viết :

Táo quân/ nãi ngũ tự / chi nhất thần // vi bách vật / chi tiền //.

Chưởng / tam thai vị,// Cư // tạo hoá quyền //

Tư nhân : Nhập trạch / quy hoả / Tải trần / cụ lễ / thịnh diên//.

Đầu / hướng vu thành kính // Tỵ / phúc lộc trăn biển//.

Thường tịnh// thường yên,// Sự nghiệp / chiêu thuỳ bỉnh bỉnh,//

Ty xương, tỵ xí // tử tôn / vĩnh bảo miên miên//

Phục duy – Thượng hưởng

http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình