Home » Tài liệu » Tiêu chuẩn đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Th.S Nguyễn Anh Thuấn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

giaoduc

 Đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng trường trung học cơ sở nói riêng và đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng nói chung là một vấn đề được khá nhiều các nhà nghiên cứu bàn luận và xã hội quan tâm.

            Từ xưa đến nay, việc đánh giá hiệu trưởng được diễn ra dưới các hình thức: bỏ phiếu, nhận xét, bình bầu hàng năm, khai và tự cho điểm,…đánh giá hiệu trưởng như là đánh giá một công chức; đánh giá qua các đợt thanh tra toàn diện nhà trường. Qua những lần đánh giá như vậy vai trò quản lý của hiệu trưởng được bộc lộ. Tuy nhiên hình thức đánh giá như vậy còn khá nhiều vấn đề tồn tại.  

Để có thể đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS một cách khách quan, chúng tôi cho rằng cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS dựa trên cách tiếp cận vai trò – chức năng của hiệu trưởng trường THCSđược qui định trong Điều lệ trường trung học.Thể hiện qua 6 nội dung quản lý chỉ đạo của người Hiệu trưởng: 1- Công tác chính trị tư tưởng, 2- Công tác kế hoạch, 3- Công tác tổ chức, 4- Công tác chỉ đạo, 5- Công tác kiểm tra đánh giá, khen thưởng- kỷ luật, 6- Công tác xã hội 

            Nội dung tóm tắt 50 tiêu chí  đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng trường THCS như sau:

Tiêu chuẩn 1 – Công tác chính trị tư tưởng

Tiêu chí 1.1. Thiết lập và thực hiện sứ mạng của nhà trường.

Tiêu chí 1.2. Phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng, Nhà nước và Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chí 1.3. Chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 1.4. Bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức và lối sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Tiêu chí 1.5. Giáo dục đạo đức cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường.

Tiêu chuẩn 2 – Công tác kế hoạch

Tiêu chí 2.1. Nghiên cứu và huy động tổ chức, cá nhân trong trường tham gia xây dựng kế hoạch.

Tiêu chí 2.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tiêu chí 2.3. Kế hoạch phát triển đội ngũ.

Tiêu chí 2.4. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.

Tiêu chí 2.5. Kế hoạch đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.

Tiêu chí 2.6. Kế hoạch triển khai giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Tiêu chí 2.7. Kế hoạch đảm bảo chất lượng.

Tiêu chí 2.8. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Tiêu chí 2.9. Kế hoạch dạy và học của nhà trường.

Tiêu chí 2.10. Kế hoạch phát triển, sử dụng tài chính và tài sản nhà trường.

Tiêu chí 2.11. Kế hoạch thi đua và thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn 3 – Công tác tổ chức

Tiêu chí 3.1. Tổ chức xây dựng, kiện toàn cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường.

Tiêu chí 3.2. Tổ chức tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên và công nhân viên.

Tiêu chí 3.3. Phân công chuyên môn và các công tác kiêm nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Tiêu chí 3.4. Biên chế các lớp, khối lớp trong nhà trường

Tiêu chí 3.5. Xây dựng các qui trình cho các hoạt động của nhà trường.

Tiêu chí 3.6. Xây dựng trường học thân thiện và nếp sống văn hóa.

Tiêu chí 3.7. Thực hiện đúng, đủ chế độ báo cáo; cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các bên có liên quan.

Tiêu chí 3.8. Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Tiêu chí 3.9. Tổ chức cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh bồi dưỡng, tham quan học tập.

Tiêu chuẩn 4 – Công tác chỉ đạo

Tiêu chí 4.1. Phân tích tình hình, dự báo xu thế phát triển nhà trường.

Tiêu chí 4.2. Thiết lập hệ thống quy chế quản lý hành chính, nhân sự, học sinh.

Tiêu chí 4.3. Chỉ đạo sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực tài chính, thư viện, thiết bị dạy và học

Tiêu chí 4.4. Chỉ đạo việc thực hiện chương trình các môn học đảm bảo đúng, đủ, thích hợp.

Tiêu chí 4.5. Chỉ thực hiện: quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chí 4.6. Chỉ đạo việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Tiêu chí 4.7. Chỉ đạo việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Tiêu chí 4.8. Chỉ đạo hội giảng, hội thảo, phổ biến và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm.

Tiêu chí 4.9. Thực hiện các chế độ khuyến khích nội bộ và thu hút người tài.

Tiêu chí 4.10. Chỉ đạo các phong trào thi đua, động viên, khích lệ và trân trọng các thành tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 4.11. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Tiêu chí 4.12. Chỉ đạo các hoạt động ngoại khoá.

Tiêu chí 4.13. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả đội ngũ, chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo.

Tiêu chí 4.14. Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 4.15. Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng giáo viên.

Tiêu chuẩn 5 – Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng – kỷ luật

Tiêu chí 5.1. Phổ biến các văn bản về đánh giá, khen thưởng – kỷ luật cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 5.2. Xây dựng qui trình, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 5.3. Đánh giá chất lượng giảng dạy, kết quả lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các hoạt động trong nhà trường.

Tiêu chí 5.4. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Tiêu chí 5.5. Thực hiện các chế tài trong công tác thi đua khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tiêu chí 5.6. Phát triển nhân tố điển hình.

Tiêu chuẩn 6 – Công tác xã hội

Tiêu chí 6.1. Tổ chức cho các thành viên trong nhà trường tham gia các hoạt động xã hội.

Tiêu chí 6.2. Phối hợp với các đoàn thể, cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác để: khuyến khích tự học, sáng tạo, bổ trợ kiến thức, niềm tin, giá trị đạo đức, văn hoá và tạo ra sự ảnh hưởng tốt của nhà trường tới cộng đồng.

Tiêu chí 6.3. Vận động, tham mưu và tranh thủ tạo sự ủng hộ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm hỗ trợ sự phát triển nhà trường.

Tiêu chí 6.4. Liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, quản lý với các cơ sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác.

 

            Chúng tôi thử nghiệm đánh giá 32 Hiệu trưởng trường THCS theo bộ tiêu chuẩn này, kết quả tổng hợp như sau: xếp loại tốt: 8; xếp loại đạt: 18; xếp loại không đạt: 6.

– So sánh điểm số đánh giá của cán bộ chủ chốt và tự đánh giá của Hiệu trưởng tương đối giống nhau; nếu có sai lệch rất nhỏ: chủ yếu dưới 1 điểm, có rất ít trường hợp trên 1 điểm nhưng cũng không quá 2 điểm.

– So sánh xếp loại đánh giá lần này với đánh giá trước đó của Phòng Giáo dục và Đào tạo:

+ Số xếp loại khớp với đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo là: 29 trường (91%)

+ Số xếp loại không khớp với đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo là: 3 trường (9%).

             Đa số các ý kiến cho rằng đánh giá lần này đảm bảo công bằng, khách quan, khoa học. Khi được tiếp cận với Bộ tiêu chí chúng tôi thấy, hiệu trưởng, cán bộ giáo viên,…rất hài lòng và cho rằng: Bộ tiêu chí là chỗ dựa tin cậy để hiệu trưởng kiểm soát những công việc của mình, soi vào đó để thực hiện. Cũng có những công việc họ chưa từng làm thì họ biết để thực hiện. Còn cán bộ giáo viên công nhân viên thì họ biết để kiểm soát những công việc của hiệu trưởng, giúp hiệu trưởng hoàn thiện công tác quản lý. Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề xin được sử dụng bộ tiêu chí để triển khai dùng trong công việc quản lý của mình..

            Bước đầu có thể khẳng định là Bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS giúp cho việc đánh giá được thuận lợi hơn, công bằng hơn, khách quan hơn và đánh giá đúng bản chất hơn vớimột số nhận định chung như sau:1. 6 tiêu chuẩn đã bao quát hết nội dung công tác quản lý chỉ đạo của hiệu trưởng trường THCS;

2. Các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn đã thể hiện đầy đủ những công tác cụ thể trong lĩnh vực của tiêu chuẩn;

3. Hiệu trưởng có thể dùng bộ tiêu chí này tự đánh giá công tác quản lý Trường THCS và tự hoàn thiện công việc quản lý của mình;

4. Cán bộ giáo viên, công nhân viên có thể căn cứ vào bộ tiêu chí để giám sát cũng như tham gia đóng góp công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS;

5. Các cấp quản lý  có thể dùng bộ tiêu chí này đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS  thuận lợi hơn, công bằng hơn, khách quan hơn, khoa học hơn.

6- Bộ tiêu chí là cơ sở để xây dựng văn hóa chất lượng của một trường THCS.

           Bộ tiêu chí đánh giá công tác quản lý của Hiệu trưởng Trường THCS đề xuất mới được triển khai thí điểm ở phạm vi hẹp, nếu được triển khai thí điểm ở một số Tỉnh, Thành khác để lấy ý kiến hoàn thiện thì còn có giá trị hơn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung của các trường THCS. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kết quả nghiên cứu này với các đồng nghiệp, với các phòng, sở giáo dục trong toàn quốc quan tâm đến Bộ tiêu chí này.

 

Tài liệu tham khảo chính:

1-     Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Điều lệ trường Trung học, Ban hành theo quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT.

2-      Nguyễn Tuyết Hạnh (2/2005), “Đôi điều trao đổi về xây dựng tiêu chí đánh giá và bảng hỏi để đánh giá thực trạng quản lý trường THPT” Thông tin quản lí giáo dục, (2/36), tr. 23-25.

     3. Stephen Davis and colab. (2005), School Leadership Study. Developing Successful Principals. Review of Research Stanford Educatitonal Leadership Institute.

 

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Anh Thuấn – Chuyên viên phụ trách KĐCL GD

Sở GD&ĐT Hải Phòng (số 37 Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng)

nguyenanhthuanedu@gmail.com; di động:0912.282.494.

http://Thuviengiadinh.com

 

 

    

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình