Tài liệu học cảm tình đảng

TẬP BÀI GIẢNG
Dành cho học viên lớp
bồi dưỡng kết nạp đảng

BÀI 1
KHÁI QUÁT
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


>>> Click để tải Tài liệu bồi dưỡng cảm tình Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Gần 8 thập kỷ qua, dơới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đãtiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, xoá bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên nơớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nơớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lơợc, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nơớc; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
hLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, là lịch sử đấu tranh kiên cơờng, bất khuất và những bài học kinh nghiệm quý báu nhơ Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: là cả một pho lịch sử bằng vàng. Vì vậy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi chúng  ta.

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bơớc ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tơ tơởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nơớc ta; là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nơớc. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nơớc ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

>>> Click để tải Tài liệu bồi dưỡng cảm tình Đảng

Tài liệu sưu tầm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.