Home » Tài liệu » Kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư, khóa XI

ĐẢNG BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………….

 

 

 

 

 

Số: …..-KH/-…………

………., ngày …..  tháng….  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

 

 
 

 

– Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24.02.2012 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 03.4.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 25.5.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 07.6.2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn về quy trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân đảng viên thuộc Đảng bộ Khối theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

– Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/ĐU-CĐSL ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La chi bộ khoa SPXH – TDT – ĐTQT xây dựng Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Làm cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu và nội dung Nghị quyết, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, phương pháp tiến hành những công việc phải làm, đặc biệt là nội dung, phương pháp tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ để tích cực thực hiện Nghị quyết.

– Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải tiến hành trong toàn thể đội ngũ đảng viên của chi bộ theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Cách kiểm điểm từ trên xuống, tập thể trước, cá nhân sau; cấp trên gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo; phải được chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó. Nội dung kiểm điểm phải bám sát 3 vấn đề lớn của Nghị quyết đã nêu và phù hợp với từng đơn vị, từng vị trí, chức trách, nhiệm vụ công tác để đạt kết quả thực chất, cụ thể.

– Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; bình tĩnh, tỉnh táo, thực sự tự giác, chân thành, trung thực và xây dựng; kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục; không chủ quan, nóng vội, máy móc, cứng nhắc, cực đoan; không quy chụp, xen động cơ cá nhân, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích, gây rối nội bộ. Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ, tổ chức Đảng.

– Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải đúng tinh thần với các nội dung Nghị quyết, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng uỷ Khối phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, trên tinh thần kiên quyết, kiên trì, thực sự dân chủ, kết hợp chặt chẽ “chống” và “xây”, “xây” và “chống”, gắn với kiên quyết xử lý những trường hợp không thành khẩn, không tự giác kiểm điểm tự phê bình và tiếp thu phê bình, những trường hợp cố tình bao che sai phạm, khuyết điểm hay trù dập phê bình, vu cáo người khác; làm tốt việc nêu gương người tốt, việc tốt, ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển nhà trường, tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chăm lo đời sống của CBVC, HSSV, củng cố niềm tin của cán bộ giảng viên, HSSV với Đảng.

II. NỘI DUNG

1. Chuẩn bị kiểm điểm điểm tự phê bình và phê bình:

1.1. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức có liên quan và thuộc cấp mình quản lý đối với tập thể, cá nhân:

1.1.1. Ban Chi ủy chi bộ họp phân công các thành viên nghiên cứu tài liệu, Kế hoạch số 175 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm kiểm điểm (Theo mẫu ban hành kèm kế hoạch); chuẩn bị nội dung, phiếu lấy ý kiến đóng góp:

–  Tập thể: Ban chi uỷ các chi bộ

– Cá nhân: Các đồng đồng chí trong ban chi ủy (bí thư, phó bí thư chi ủy viên).

Kế hoạch, nội dung, phiếu lấy ý kiến đóng góp trình Đảng uỷ, chi uỷ xem xét . (Ban hành trước ngày 05.8.2012).

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, nội dung hội nghị, mẫu phiếu xin ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo đóng góp ý kiến xây dựng Đảng đối với tập thể cấp uỷ và các đồng chí cấp uỷ viên, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, nơi nhận; ý kiến góp ý của tập thể phải được tập thể thảo luận, thống nhất và thể hiện bằng văn bản, do cấp uỷ ký tên đóng dấu, gửi về đơn vị xin ý kiến (Xong trước ngày 20. 8.2012).

1.1.2. Lấy ý kiến góp ý của tổ chức và cá nhân theo quy định:

– Chi bộ: Có công văn xin ý kiến góp ý của đảng viên là tổ trưởng tổ đảng (nơi có tổ đảng); các đơn vị trực thuộc; các đoàn thể chính trị – xã hội (nơi có con dấu) đối với chi uỷ và các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên. Có công văn xin ý kiến góp ý của chi uỷ nơi cư trú đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên (Xong trước ngày 05. 9.2012).

– Chỉ đạo tổ chức hội nghị từng đoàn thể để góp ý kiến xây dựng Đảng đối với tập thể chi uỷ và cá nhân các đồng chí trong Ban Chi uỷ, bí thư, thành phần dự hội nghị là Ban Chấp hành các đoàn thể, mời đại diện cấp uỷ cơ sở (Xong trước ngày 20. 9.2012).

1.2. Tập hợp ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

– Đồng chí cấp uỷ được giao nhiệm vụ, đồng chí bí thư hoặc phó bí thư tập hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và các nội dung, ý kiến kiểm điểm (nếu có), báo cáo cấp uỷ làm cơ sở để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí cấp uỷ viên (Xong trước ngày 25. 9.2012). 

1.3. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm

1.3.1. Tập thể:

Sau khi tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý và gợi ý kiểm điểm (nếu có), tập thể cấp uỷ giao trách nhiệm cho đồng chí cấp uỷ viên xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chi uỷ và chi bộ (nơi không có ban chi uỷ) theo nội dung Nghị quyết và các hướng dẫn, kế hoạch của Đảng cấp trên. (Hoàn thành xong trước ngày 10.10.2012).

1.3.2. Cá nhân:

Các đồng chí cấp uỷ viên các cấp và đảng viên căn cứ 3 nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định những điều đảng viên không được làm; ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân, gợi ý kiểm điểm (nếu có), các hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nêu trong dự thảo báo cáo kiểm điểm) để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đi thẳng vào các nội dung nêu trong Hướng dẫn số 07-HD/TU; Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nội dung được góp ý; kiểm điểm về đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân, tập trung làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề ra biện pháp khắc phục. (Hoàn thành xong trước ngày 10.10.2012).

1.4. Xin ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể chi uỷ.

 1.4.1. Đối với chi uỷ và chi bộ:

Chi uỷ họp tham gia và báo cáo kiểm điểm của tập thể chi uỷ hoặc chi bộ.

Đồng chí cấp uỷ viên được phân công tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể để kiểm điểm trước hội nghị chi bộ. (Hoàn thành xong trước ngày 30.10.2012).

2. Tiến hành kiểm điểm

2.1.  Kiểm điểm tập thể, cá nhân ở chi bộ trực thuộc:

2.1.1. Kiểm điểm tập thể

Hội nghị chi bộ kiểm điểm tập thể chi uỷ, chi bộ (mời đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ dự theo dõi). (Hoàn thành xong trước ngày 19.11.2012).

– Đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu; đọc báo cáo kiểm điểm của tập thể chi uỷ.

– Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị.

– Đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu kết luận hội nghị.

2.1.2. Kiểm điểm cá nhân: (Hoàn thành xong trước ngày 24.11.2012).

– Thứ tự kiểm điểm: Đồng chí Bí thư chi bộ kiểm điểm trước, sau đó đến đồng chí Phó Bí thư và các đồng chí chi uỷ viên.

– Trình tự thực hiện:

+ Đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt mục đích, yêu cầu.

+ Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm.

+ Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị.

+ Cá nhân phát biểu tiếp thu ý kiến.

2.3. Kiểm điểm đối với đảng viên (Hoàn thành xong trước ngày 24.11.2012):

+ Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm.

+ Các đồng chí đảng viên trong chi bộ thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý trực tiếp tại hội nghị.

+ Cá nhân phát biểu tiếp thu ý kiến.

3. Báo cáo về kết quả kiểm điểm và thông báo tiếp thu góp ý

3.1. Báo cáo kết quả kiểm điểm:

– Nội dung: Báo cáo bước đầu kết quả điểm điểm tập thể Ban Chi uỷ.

– Phân công: Đồng chí cấp uỷ viên được phân công chuẩn bị báo cáo của cấp uỷ mình sau khi tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị.

– Thời gian:

+ Báo cáo kiểm điểm của tập thể sau khi đã hoàn thiện gửi Thường trực Đảng uỷ nhà trường (Hoàn thành xong trước ngày 05.12.2012).

+ Báo cáo kiểm điểm của chi ủy, cá nhân gửi Thường trực Đảng uỷ và lưu giữ theo quy định tại chi bộ (Hoàn thành xong trước ngày 05.12.2012).

3.2. Thông báo, tiếp thu góp ý của tổ chức, cá nhân:

Việc tiếp thu góp ý của tập thể và cá nhân thuộc thành phần lấy ý kiến, thực hiện như sau:

– Thông báo, tiếp thu góp ý của tập thể bằng văn bản, gửi đến tập thể xin ý kiến.

– Thông báo, tiếp thu góp ý của cá nhân thực hiện với các hình thức phù hợp: Có thể bằng văn bản; có thể cử đại diện cấp uỷ gặp thông báo, trao đổi qua điện thoại, hộp thư điện tử (xin ý kiến đơn vị nào, thông báo tiếp thu góp ý đến đơn vị đó). (Hoàn thành xong trước ngày 30.11.2012).

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện

– Ban Chi uỷ các chi bộ kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có).

– Chi uỷ các chi bộ giám sát việc kiểm điểm và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, kiên quyết xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các cán bộ, giảng viên đảng viên thực hiện không nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo đối với cán bộ, giảng viên, đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của đơn vị mình phụ trách.

– Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết 13-NQ/TU của chi bộ tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, theo quy định.

– Tổ chức xin ý kiến đóng góp của tập thể và cá nhân đối với chi uỷ, các đồng chí chi uỷ viên; xin ý kiến của các tổ chức đoàn thể đơn vị quản lý; xin ý kiến chi uỷ nơi cư trú đối với các đồng chi chi uỷ viên, bí thư, phó bí thư chi bộ.

– Tập hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý với tập thể Ban Chi uỷ và các đồng chí trong Ban Chi uỷ.

– Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chi uỷ theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại đơn vị thuộc quyền quản lý; xem xét quyết định những trường hợp chưa đạt yêu cầu.

– Xây dựng báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể, cá nhân

– Thông báo tiếp thu góp ý của các tổ chức chính trị nơi xin ý kiến.

– Phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp uỷ, đảng viên thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đảm bảo tiến độ thời gian.

Trên đây là kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI của chi bộ SP Xã hội – Tiếng Dân tộc thiểu số – Đào tạo quốc tế, đề nghị đảng viên chi bộ nghiêm túc thực hiện.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình