Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 6)

Bài 6: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm m

Phụ âm m và nguyên âm a kết hợp với các thanh:
Ma: đọc – mờ a ma – ma
Má: đọc – mờ a ma – sắc má – má
Mà: đọc – mờ a ma – huyền mà – mà
Mả: đọc – mờ a ma – hỏi mả – mả
Mạ: đọc – mờ a ma – nặng mạ – mạ
Mã: đọc – mờ a ma – ngã mã – mã
Phục âm m và nguyên âm e kết hợp với các thanh:
Me: đọc – mờ e me – me
Mé: đọc – mờ e me – sắc mé – mé
Mè: đọc – mờ e me – huyền mè – mè
Mẻ: đọc – mờ e me – hỏi mẻ – mẻ
Mẽ: đọc – mờ e me – ngã mẽ – mẽ
Mẹ: đọc – mờ e me – nặng mẹ – mẹ
Phụ âm m và nguyên âm ê kết hợp với các thanh:
Mê: đọc – mờ ê mê – mê
Mế: đọc – mờ ê mê – sắc mế – mế
Mề: đọc – mờ ê mê – huyền mề – mề
Mệ: đọc – mờ ê mê – nặng mệ -mệ
Phụ âm m và nguyên âm i kết hợp với các thanh:
Mi: đọc – mờ i mi – mi
Mí: đọc – mờ i mi – sắc mí – mí
Mỉ: đọc – mờ i mi – hỏi mỉ – mỉ
Mì: đọc – mờ i mi – huyền mì – mì
Mị: đọc – mờ i mi – nặng mị – mị
Phụ âm m và nguyên âm o kết hợp với các thanh:
Mo: đọc – mờ o mo – mo
Mò: đọc – mờ o mo – huyền mò – mò
Mó: đọc – mờ o mo – sắc mó – mó
Mỏ: đọc – mờ o mo – hỏi mỏ – mỏ
Mõ: đọc – mờ o mo – ngã mõ – mõ
Mọ: đọc – mờ o mo – nặng mọ – mọ
Phụ âm m và nguyên âm ô kết hợp với các thanh:
Mô: đọc – mờ ô mô – mô
Mồ: đọc – mờ ô mô – huyền mồ -mồ
Mổ: đọc -mờ ô mô – hỏi mổ -mổ
Mộ: đọc -mờ ô mô – nặng mộ – mộ
Phụ âm m và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh:
Mơ: đọc – mờ ơ mơ – mơ
Mờ: đọc – mờ ơ mơ – huyền mờ – mờ
Mớ: đọc – mờ ơ mơ – sắc mớ – mớ
Mở: đọc – mờ ơ mơ – hỏi mở – mở
Mợ: đọc – mờ ơ mơ – nặng mợ – mợ
Mỡ: đọc – mờ ơ mơ – ngã mỡ – mỡ
Phụ âm m và nguyên âm u kết hợp với các thanh:
Mu: đọc – mờ u mu – mu
Mú: đọc – mờ u mu – sắc mú – mú
Mù: đọc – mờ u mu – huyền mù – mù
Mủ: đọc – mờ u mu – hỏi mủ – mủ
Mụ: đọc – mờ u mu – nặng mụ – mụ
Mũ: đọc – mờ u mu – ngã mũ – mũ
Phụ âm m và nguyên âm y kết hợp với các thanh:
My: đọc – mờ i mi – my
Mỹ: đọc – mờ i mi – ngã – mỹ – mỹ
Mỳ: đọc – mồ i mi – huyền mỳ – mỳ
Tập đọc:
Mũ nỉ, cá mè, cá mũ, mỡ cá, bé My có mũ nỉ, mẹ Nụ mở tủ, mỏ cò, tô mì, tờ mờ….

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình