Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 5)

Bài 5: Vần xuôi – Chữ t (phụ âm tờ)
Phụ âm t + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền

Phụ âm t và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
ta: đọc – tờ a ta – ta
tá: đọc – tờ a ta – sắc tá – tá
tà: đọc – tờ a ta – huyền tà – tà
tả: đọc – tờ a ta – hỏi tả – tả
tã: đọc – tờ a ta – ngã tã – tã
tạ: đọc – tờ a ta – nặng tạ – tạ
Phụ âm t và nguyên âm e kết hợp với các thanh
te: đọc – tờ e te – te
tè: đọc – tờ e te – huyền tè – tè
té: đọc – tờ e te – sắc té – té
tẻ: đọc – tờ e te – hỏi tẻ – tẻ
tẽ: đọc – tờ e te – ngã tẽ – tẽ
Phụ âm t và nguyên âm ê kết hợp với các thanh
tê: đọc – tờ e tê – tê
tế: đọc – tờ ê tê – sắc tế – tế
tề: đọc – tờ ê tê – huyền tề – tề
tể: đọc – tờ ê tê – hỏi tể – tể
tệ: đọc – tờ ê tê – nặng tệ – tệ
Phụ âm t và nguyên âm i kết hợp với các thanh
ti: đọc – tờ i ti – ti
tí: đọc – tờ i ti – sắc tí – tí
tì: đọc – tờ i ti – huyền tì – tì
tỉ: đọc – tờ i ti – hỏi tỉ – tỉ
tị: đọc – tờ i ti – nặng tị – tị
Phụ âm t và nguyên âm o kết hợp với các thanh
to: đọc – tờ o to – to
tò: đọc – tờ o to – huyền tò – tò
tó: đọc – tờ o to – sắc tó – tó
tỏ: đọc – tờ o to – hỏi tỏ – tỏ
Phụ âm t và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
tơ: đọc – tờ ơ tơ – tơ
tờ: đọc – tờ ơ tơ – huyền tờ – tờ
tớ: đọc – tờ ơ tơ – sắc tớ – tớ
Phụ âm t và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
tô: đọc – tờ ô tô – tô
tồ: đọc – tờ ô tô – huyền tồ – tồ
tố: đọc – tờ ô tô – sắc tố – tố
tổ: đọc – tờ ô tô – hỏi tổ – tổ
tộ: đọc – tờ ô tô – nặng tộ – tộ
Phụ âm t và nguyên âm u kết hợp với các thanh
tu: đọc – tờ u tu – tu
tú: đọc – tờ u tu – sắc tú – tú
tù: đọc – tờ u tu – huyền tù – tù
tủ: đọc – tờ u tu – hỏi tủ – tủ
tụ: đọc – tờ u tu – nặng tụ – tụ
Phụ âm t và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
tư: đọc – tờ ư tư – tư
từ: đọc – tờ ư tư – huyền từ – từ
tứ: đọc – tờ ư tư – sắc tứ – tứ
tử: đọc – tờ ư tư – hỏi tử – tử
tự: đọc – tờ ư tư – nặng tự – tự
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm c, d, đ, t
cỗ to, ô tô, tủ to, củ từ, cu tí, tủ cũ, cử tạ, tử tế, dù to, đá đỏ,

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình