Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 4)

Bài 4: Vần xuôi – Chữ đ (phụ âm đờ)
Phụ âm đ + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền

Phụ âm đ và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
đa: đọc – đờ a đa – đa
đá: đọc – đờ a đa – sắc đá – đá
đà: đọc – đờ a đa – huyền đà – đà
Phụ âm đ và nguyên âm e kết hợp với các thanh
đe: đọc – đờ e đe – đe
đè: đọc – đờ e đe – huyền đè – đè
Phụ âm đ và nguyên âm ê kết hợp với các thanh
đê: đọc – đờ ê đe – đê
đế: đọc – đờ ê đê – sắc đế – đế
đề: đọc – đờ ê đê – huyền đề – đề
để: đọc – đờ ê đê – hỏi để – để
đệ: đọc – đờ ê đê – nặng đệ – đệ
Phụ âm đ và nguyên âm i kết hợp với các thanh
đi: đọc – đờ i đi – đi
Phụ âm đ và nguyên âm o kết hợp với các thanh
đo: đọc – đờ o đo – đo
đò: đọc – đờ o đo – huyền đò – đò
đó: đọc – đờ o đo – sắc đó – đó
đỏ: đọc – đờ o đo – hỏi đỏ – đỏ
Phụ âm đ và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
đơ: đọc – đờ ơ đơ – đơ
đờ: đọc – đờ ơ đơ – huyền đờ – đờ
đớ: đọc – đờ ơ đơ – sắc đớ – đớ
đợ: đọc – đờ ơ đơ – nặng đợ – đợ
đỡ: đọc – đờ ơ đơ – ngã đỡ – đỡ
Phụ âm đ và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
đô: đọc – đờ ô đô – đô
đồ: đọc – đờ ô đô – huyền đồ – đồ
đố: đọc – đờ ô đô – sắc đố – đố
đổ: đọc – đờ ô đô – hỏi đổ – đổ
độ: đọc – đờ ô đô – nặng độ – độ
Phụ âm đ và nguyên âm u kết hợp với các thanh
đu: đọc – đờ u đu – đu
đủ: đọc – đờ u đu – hỏi đủ – đủ
Phụ âm đ và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
đư: đọc – đờ ư đư – đư
đừ: đọc – đờ ư đư – huyền đừ
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm d, đ
Đi đò, đu đủ, đá dế, đổ đá, đỗ đỏ

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Nguồn : Mầm non

Related posts:

Bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng
Học phụ âm ghép (Bài 6)
Bảng ghi mức phát triển bình thường về ngôn ngữ và tiếng nói của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi
Hai mối tình theo suốt cuộc đời đại tướng Võ Nguyên Giáp
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với n...
THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Lưu