Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 4)

Bài 4: Vần xuôi – Chữ đ (phụ âm đờ)
Phụ âm đ + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền

Phụ âm đ và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
đa: đọc – đờ a đa – đa
đá: đọc – đờ a đa – sắc đá – đá
đà: đọc – đờ a đa – huyền đà – đà
Phụ âm đ và nguyên âm e kết hợp với các thanh
đe: đọc – đờ e đe – đe
đè: đọc – đờ e đe – huyền đè – đè
Phụ âm đ và nguyên âm ê kết hợp với các thanh
đê: đọc – đờ ê đe – đê
đế: đọc – đờ ê đê – sắc đế – đế
đề: đọc – đờ ê đê – huyền đề – đề
để: đọc – đờ ê đê – hỏi để – để
đệ: đọc – đờ ê đê – nặng đệ – đệ
Phụ âm đ và nguyên âm i kết hợp với các thanh
đi: đọc – đờ i đi – đi
Phụ âm đ và nguyên âm o kết hợp với các thanh
đo: đọc – đờ o đo – đo
đò: đọc – đờ o đo – huyền đò – đò
đó: đọc – đờ o đo – sắc đó – đó
đỏ: đọc – đờ o đo – hỏi đỏ – đỏ
Phụ âm đ và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
đơ: đọc – đờ ơ đơ – đơ
đờ: đọc – đờ ơ đơ – huyền đờ – đờ
đớ: đọc – đờ ơ đơ – sắc đớ – đớ
đợ: đọc – đờ ơ đơ – nặng đợ – đợ
đỡ: đọc – đờ ơ đơ – ngã đỡ – đỡ
Phụ âm đ và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
đô: đọc – đờ ô đô – đô
đồ: đọc – đờ ô đô – huyền đồ – đồ
đố: đọc – đờ ô đô – sắc đố – đố
đổ: đọc – đờ ô đô – hỏi đổ – đổ
độ: đọc – đờ ô đô – nặng độ – độ
Phụ âm đ và nguyên âm u kết hợp với các thanh
đu: đọc – đờ u đu – đu
đủ: đọc – đờ u đu – hỏi đủ – đủ
Phụ âm đ và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
đư: đọc – đờ ư đư – đư
đừ: đọc – đờ ư đư – huyền đừ
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm d, đ
Đi đò, đu đủ, đá dế, đổ đá, đỗ đỏ

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình