Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 3)

Bài 3: Vần xuôi – Chữ b (phụ âm bờ)
Phụ âm b + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền

Phụ âm b và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
ba: đọc – bờ a ba – ba
bà: đọc – bờ a ba – huyền bà – bà
bá: đọc – bờ a ba – sắc bá – bá
bả: đọc – bờ a ba – hỏi bả – bả
bạ: đọc – bờ a ba – nặng bạ – bạ
bã: đọc – bờ a ba – ngã bã – bã
Phụ âm b và nguyên âm e kết hợp với các thanh
be: đọc – bờ e be – be
bè: đọc – bờ e be – huyền bè – bè
bé: đọc – bờ e be – sắc bé – bé
bẻ: đọc – bờ e be – hỏi bẻ – bẻ
bẹ: đọc – bờ e be – nặng bẹ – bẹ
bẽ: đọc – bờ be be – ngã bẽ – bẽ
Phụ âm b và nguyên âm ê kết hợp với các thanh
bê: đọc – bờ ê bê – bê
bế: đọc – bờ ê bê – sắc bế – bế
bề: đọc – bờ ê bê – huyền bề – bề
bể: đọc – bờ ê bê – hỏi bể – bể
bệ: đọc – bờ ê bê – nặng bệ – bệ
Phụ âm b và nguyên âm i kết hợp với các thanh
bi: đọc – bờ i bi – bi
bì: đọc – bờ i bi – huyền bì – bì
bí: đọc – bờ i bi – sắc bí – bí
bỉ: đọc – bờ i bi – hỏi bỉ – bỉ
bị: đọc – bờ i bi – nặng bị – bị
Phụ âm b và nguyên âm o kết hợp với các thanh
bo: đọc – bờ o bo – bo
bò: đọc – bờ o bo – huyền bò – bò
bó: đọc – bờ o bo – sắc bó – bó
bỏ: đọc – bờ o bo – hỏi bỏ – bỏ
bọ: đọc – bờ o bo – nặng bọ – bọ
bõ: đọc – bờ o bo – ngã bõ – bõ
Phụ âm b và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
bơ: đọc – bờ ơ bơ – bơ
bờ: đọc – bờ ơ bơ – huyền bờ – bờ
bớ: đọc – bờ ơ bơ – sắc bớ – bớ
bở: đọc – bờ ơ bơ – hỏi bở – bở
Phụ âm b và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
bô: đọc – bờ ô bô – bô
bố: đọc – bờ ô bô – sắc bố – bố
bồ: đọc – bờ ô bô – huyền bồ – bồ
bổ: đọc – bờ ô bô – hỏi bổ – bổ
bộ: đọc – bờ ô bô – nặng bộ – bộ
Phụ âm b và nguyên âm u kết hợp với các thanh
Bu: đọc – bờ u bu – bu
Bù: đọc – bờ u bu – huyền bù – bù
Bú: đọc – bờ u bu – sắc bú – bú
Phụ âm b và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
bư: đọc – bờ ư bư – bư
bự: đọc – bờ ư bư – nặng bự – bự
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm b, c
Bé bi, bó cỏ, bí đỏ, bà bế bé, bê bú bò.v.v…

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình