Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 2)

Bài 2: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm d
Phụ âm d + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền

Phụ âm d và nguyên âm a, kết hợp với các thanh

da: đọc – dờ a da – da
dạ: đọc – dờ a da – nặng dạ – dạ

Phụ âm d và nguyên âm e kết hợp với các thanh

de: đọc – dờ e de – de
dè: đọc – dờ e de – huyền dè – dè
dẻ: đọc – dờ e de – hỏi dẻ – dẻ
dẽ: đọc – dờ e de – ngã dẽ – dẽ

Phụ âm d và nguyên âm ê kết hợp với các thanh

dê: đọc – dờ ê dê – dê
dế: đọc – dờ ê dê – sắc dế – dế
dễ: đọc – dờ ê dê – ngã dễ – dễ

Phụ âm d và nguyên âm i kết hợp với các thanh

di: đọc – dờ i di – di
dì: đọc – dờ i di – huyền dì – dì
dí: đọc – dờ i di – sắc dí – dí
dị: đọc – dờ i di – nặng dị – dị
dĩ: đọc – dờ i di – ngã dĩ – dĩ

Phụ âm d và nguyên âm o kết hợp với các thanh

do: đọc – dờ o do – do
dò: đọc – dờ o do – huyền dò – dò

Phụ âm d và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh

dơ: đọc – dờ ơ dơ – dơ
dở: đọc – dờ ơ dơ – hỏi dở – dở
dỡ: đọc – dờ ơ dơ – ngã dỡ – dỡ
dợ: đọc – dờ ơ dơ – nặng dợ – dợ

Phụ âm d và nguyên âm ô kết hợp với các thanh

dô: đọc – dờ ô dô – dô
dỗ: đọc – dờ ô dô – ngã dỗ – dỗ

Phụ âm d và nguyên âm u kết hợp với các thanh

du: đọc – dờ u du – du
dù: đọc – dờ u du – huyền dù – dù
dụ: đọc – dờ u du – nặng dụ – dụ

Phụ âm d và nguyên âm ư kết hợp với các thanh

dư: đọc – dờ ư dư – dư
dứ: đọc – dờ ư dư – sắc dứ – dứ
dữ: đọc – dờ ư dư – ngã dữ – dữ
dự: đọc – dờ ư dư – nặng dự – dự
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm d, c
Cô dì, dụ dỗ, dù cũ, da cá, da dê, ở dơ, có dư

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)

Theo Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình