Home » Tài liệu » Học ghép vần (Bài 1)

Bài 1: Vần xuôi – Chữ C (phụ âm cờ)
Phụ âm C + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền.

Phụ âm C và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
Ca: đọc – Cờ a ca -Ca
Cá: đọc – Cờ a ca – sắc cá – Cá
Cà: đọc – Cờ a ca – huyền cà – Cà
Cả: đọc – Cờ a ca – hỏi cả – Cả
Cạ: đọc – Cờ a ca – nặng cạ – Cạ
Phụ âm C và nguyên âm o kết hợp với các thanh
Co: đọc – Cờ o co – Co
Có: đọc – Cờ o co – sắc có – Có
Cò: đọc – Cờ o co – huyền cò – Cò
Cỏ: đọc – Cờ o co – hỏi cỏ – Cỏ
Cọ: đọc – Cờ o co – nặng cọ – Cọ
Phụ âm C và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
Cô: đọc – Cờ ô c ô – Cô
Cố: đọc – Cờ ô cô – sắc cố – Cố
Cồ: đọc – Cờ ô cô – huyền cồ – Cồ
Cổ: đọc – Cờ ô cô – hỏi cổ – Cổ
Cỗ: đọc – Cờ ô cô – ngã cỗ – Cỗ
Cộ: đọc – Cờ ô cô – nặng cộ – Cộ
Phụ âm C và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
Cơ: đọc – Cờ ơ cơ – Cơ
Cờ: đọc – Cờ ơ cơ – huyền cờ – Cờ
Cớ: đọc – Cờ ơ cơ – sắc cớ – Cớ
Cở: đọc – Cờ ơ cơ – hỏi cở – Cở
Cỡ: đọc – Cờ ơ cơ – ngã cỡ – Cỡ
Phụ âm C và nguyên âm u kết hợp với các thanh
Cu: đọc – Cờ u cu – Cu
Cú: đọc – Cờ u cu – sắc Cú – Cú
Cù: đọc – Cờ u cu – huyền cù – Cù
Củ: đọc – Cờ u cu – hỏi củ – Củ
Cũ: đọc – Cờ u cu – ngã cũ – Cũ
Cụ: đọc – Cờ u cu – nặng cụ – Cụ
Phụ âm C và nguyên âm ư kết hợp với các thanh
Cư: đọc – Cờ ư cư – Cư
Cứ: đọc – Cờ ư cư – sắc cứ – Cứ
Cừ: đọc – Cờ ư cư – huyền cừ – Cừ
Cử: đọc – Cờ ư cư – hỏi cử – Cử
Cữ: đọc – Cờ ư cư – ngã cữ – Cữ
Cự: đọc – Cờ ư cư – nặng cự – Cự
Luyện đọc vần xuôi với phụ âm C
Co cô cơ ca cu cư cò cỗ cờ cá cũ cự
Cổ cò – cờ cũ – cô cả – cá cờ – có cỗ

  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)
  • Học ghép vần (Bài 7)
Theo Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình