Home » Tài liệu » Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014

Câu 1: (1 điểm).

a) Viết các số sau:(0,5 điểm) .                  b) Đọc các số sau (0,5 điểm).

  – Tám trăm năm mươi lăm:……….        – 605:……………………………………….

  – Bốn trăm mười:…………………      – 920……………………………………….

Câu 2: (1 điểm)  Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

 a) Só liền trước của số 800 là số:

  A. 801                       B. 798                            C. 799

 b) Trong các số: 545, 458, 485, số bé nhất là:

  A.545                 B. 458                       C.485

Câu 3:(1 điểm) Tính nhẩm:

               4 x 9 = ………….                      24 : 3 = ………….

               6 x 7 = ………….                      45 : 5 = ………….

Câu 4: (2 điểm ) Đặt tính rồi tính.

    567 + 172                     786 – 90               76 + 24                 430 -19

    …………..                 ………….            ………….            ……………

    …………..                 …………..           …………             ……………

    …………..                 …………..           …………             ……………

Câu 5: (1 điểm) Tìm X

    X + 232 = 414                                                         X : 8 = 6

   …………………..                                                    …………………

   …………………..                                                    …………………

Câu 6:(1 điểm)

a) Xem lịch rồi cho biết:

 

 

12

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

         7       14       21       28

  1     8       15       22       29

  2     9       16       23       30

  3    10      17       24       31

  4    11      18       25 

  5    12      19       26

  6    13      20       27

 – Tháng 12 có …… ngày.

 – Có …… ngày thứ hai.

b) Đồng hồ ở hình 1 chỉ mấy giờ?  

Câu 7:(1 điểm). Hình 2 có:

a)     ….. hình tam giác

b)    ….. hình tứ giác

Câu 8: (2 điểm)

a)      (1 điểm)Tính chu vi hình tứ giác ABCD; biết độ dài các cạnh là: AB = 20cm, BC = 24 cm, CD = 35 cm, DA= 21 cm.

b)     (1điểm) Đàn vịt có 457 con, đàn gà có ít hơn đàn vịt 267 con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt và gà?

Nguồn: Tuyensinh247
Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình