Home » Tài liệu » Đề kiểm tra môn Toán kỳ 1 lớp 4

PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 18

Năm học: 2011 – 2012

Môn: Toán – Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút

10 đề kiểm tra môn Toán cuối kỳ I lớp 4

 I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

6 dm2 8cm2  = …………………..cm2                         70 000 cm2 = …………….. d m2

5 m2 3dm2  = …………………..cm2                               16 kg 20 g =  …………………..g

Câu 2:

A. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a.  400 – ( 18 + 705 : 15 ) x 4 = 207                     b.  400 – ( 18 + 705 : 15) x 4 = 140

B. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Tích của 2 số nào dưới đây bằng 10 323?

a.   93 x 110                                            b.   93 x 111

 

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25 lít nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15 lít nước. Hỏi sau 1 giờ 25 phút cả hai vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

A. 2125 l                         B. 1275                       C. 3400 l                 D. 3390 l

Câu 4:

Hình chữ nhật tạo bởi 2 hình vuông,

mỗi hình vuông có số đo một cạnh là 9 dm.

Chu vi hình chữ nhật là:

A.  54 dm                      B.  72 dm                     C.   81 dm                     D.  162 dm

II. TRÌNH BÀY BÀI GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU (6điểm)              

Câu1. Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 28                           b) 1309 x 202                              c) 18408 : 52

Câu 2.

A Tính bằng cách thuận tiện nhất:

       a. 1632 : 4 + 2368 : 4                                                       b. 125 x 72 : 9

B Tìm y:

a.  1855 : y = 35                                    b.  y x 34 = 238 x 3                                                    

Câu 3:  Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tạ 2 kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 42 kg thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoach được bao nhiêu ki – lô- gam thóc?

Theo Violet

 

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình