Home » Tài liệu » Đề kiểm tra cuối kỳ I môn Toán lớp 3

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bà Rịa

Trường Tiểu học Trường Sơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học : 2009-2010

Môn: Toán (Khối : 3)

Thời gian: 35 phút

(Tham khảo)


Bài 1: Tính nhẩm: (2 điểm)

a) 7 x 4 =                 7 x 8 =

9 x 7 =                 8 x 6 =

b) 63 : 7 =               54 : 6 =

72 : 9 =                56 : 8 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

a) 89 x 4                    b) 96 : 6

74 x 8                        843 : 7

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức ( 1 điểm)

a) 48+ 36 : 6              b) 21 x 4 : 7

Bài 4:

a)  Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm ( 1 điểm)

5m 4 dm…. 53 dm               9m 7 cm…..970cm

b)     Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)

giờ = ….phút                 1kg = …. g

Bài 5: ( 1 điểm):  Một hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng là 8 cm. tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 6 ( 2 điểm) : Trên sân có 56 con gà mái, số gà trống bằng số gà mái. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà?
HẾT

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống