Đáp án môn vật lý thi tốt nghiệp thpt năm 2011

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

Môn thi : Vật lí (Mã đề 642)

————

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; khối lượng êlectron me = 9,1.10-31 kg; 1 eV = 1,6.10-19 J.

Tải đáp án về tại đây : Đáp án môn Vật lý

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1:   Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là

A. 60 Hz.                             B. 100 Hz.                       C. 120 Hz.                          D. 50 Hz.

Câu 2: Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20pt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 4 mm.                              B. 2 mm.                         C. 1 mm.                            D. 0 mm.

Câu 3: Khi một hạt nhân  bị phân hạch thì tỏa ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Nếu 1 g  bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng tỏa ra xấp xỉ bằng

A. 5,1.1016 J.                        B. 8,2.1010 J.                    C. 5,1.1010 J.                       D. 8,2.1016J.

Câu 4: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có

A. năng lượng liên kết càng lớn.                                    B. năng lượng liên kết càng nhỏ.

C. năng lượng liên kết càng lớn.                                    D. năng lượng liên kết càng nhỏ.

Câu 5: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200 g và lò xo nhẹ có độ cứng 80 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 100 cm/s.                         B. 40 cm/s.                      C. 80 cm/s.                         D. 60 cm/s.

Câu 6: Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,50 mm.                          B. 0,26 mm.                      C. 0,30 mm.                         D. 0,35 mm.

Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10pt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy p2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng

A. 0,10 J.                             B. 0,05 J.                         C. 1,00 J.                            D. 0,50 J.

Câu 8: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có

A. tần số càng lớn.                                                       B. tốc độ truyền càng lớn.

C. bước sóng càng lớn.                                                D. chu kì càng lớn.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u =  vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100W, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 200 W.                            B. 100 W.                        C. 400 W.                           D. 300 W.

Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1coswt và . Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

A. .                  B. A = .          C. A = A1 + A2.                  D. A = .

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 9,6 mm.                           B. 24,0 mm.                     C. 6,0 mm.                          D. 12,0 mm.

Câu 12: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng.                   B. một số lẻ lần nửa bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.                                  D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.

Câu 13: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?

A. Chất khí ở áp suất lớn.                                             B. Chất khí ở áp suất thấp.

C. Chất lỏng.                                                               D. Chất rắn.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.

C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha  so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 15: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì 2 s, con lắc đơn có chiều dài 2 dao động điều hòa với chu kì là

A. 2 s.                                  B. s.                        C.  s.                            D. 4 s.

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100W, tụ điện có điện dung F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng

A. H.                             B. H.                       C. H.                            D. H.

Câu 17: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

A. có tính chất hạt.               B. là sóng dọc.                 C. có tính chất sóng.            D. luôn truyền thẳng.

Câu 18: Khi nói vể dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

D. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là  (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

A. 3 m/s.                              B. 60 m/s.                        C. 6 m/s.                             D. 30 m/s.

Câu 20: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0coswt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. .                                B. .                      C. .                              D. .

Câu 21 : Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung . Tần số dao động riêng của mạch là :

A.                    B.              C.                    D.

Câu 22 : Đặt điện áp u = vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :

A. 0,50                              B.0,71                          C.1,00                               D.0,86

Câu 23 : Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.

B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.

D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 24 :Trong nguyên tử hidro, với r0 là bán kính B0 thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là:

A.12r­0 B.25r0 C.9r0 D.16r0

Câu 25 : Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = . Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là :

A.                           B.                    C.1A                                D.2A

Câu 26 : Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri  lần lượt là 1,0073u ; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri   là :

A. 3,06 MeV/nuclôn                                              B. 1,12 MeV/nuclôn

C. 2,24 MeV/nuclôn                                              D. 4,48 MeV/nuclôn

Câu 27 : Tia X có cùng bản chất với :

A. tia                           B. tia                        C. tia hồng ngoại               D. Tia

Câu 28 : Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ .Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là:

A.                         B.               C.                   D.

Câu 29 : Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :

A. 50dB                            B. 20dB                       C.100dB                           D.10dB

Câu 30 : Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.         B.hướng về vị trí cân bằng.

C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.           D.hướng về vị trí biên.

Câu 31 : Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia  . Các bức xạ này được sắp xếp theo thức tự bước sóng tăng dần là :

A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia , tia hồng ngoại.

B. tia ,tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

C. tia , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

D. tia , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 32: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  lần lượt là:

A.30 và 37                        B. 30 và 67                   C. 67 và 30                       D. 37 và 30

Câu 33 : Hạt nào là hạt sơ cấp trong các hạt sau : nơtrinô (v), ion Na+, hạt nhân , nguyên tử heli?

A. Hạt nhân               B. Ion Na+ C. Nguyên tử heli              D. Nơtrinô (v)

Câu 34 : Đặt điện áp u =   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

A.                                  B.

C.                             D.

Câu 35: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

 1. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian
 2. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian
 3. không thay đổi theo thời gian
 4. biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 36: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 4,97.10-31 J               B. 4,97.10-19 J               C. 2,49.10-19 J               D. 2,49.10-31 J

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là

A. 10 cm                      B. 30 cm                       C. 40 cm                       D. 20 cm

Câu 38: Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

A. không khí ở 250C      B. nước                        C. không khí ở 00C        D. sắt

Câu 39: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

A. không bị lệch phương truyền                          B. bị thay đổi tần số

C. không bị tán sắc                                            D. bị đổi màu

Câu 40: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là

A. 24 giờ                      B. 3 giờ                        C. 30 giờ                       D. 47 giờ

II. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh trục cố định từ trạng thái nghỉ. Trong 6 giây đầu, vật quay được một góc 72 rad. Gia tốc góc của vật có độ lớn bằng

 1. 1.2 rad/s2 B. 8,0 rad/s2 C. 2,0 rad/s2 D. 4,0 rad/s2

Câu 42: Theo thuyết tương đối, giữa năng lượng toàn phần E và khối lượng m của một vật có liên hệ là:

 1. E=m2c.                   B. E=mc2 C. E=m2c2 D. E=mc

Câu 43: Một vật rắn quay đều quanh trục cố định ∆ với tốc độ góc 20 rad/s2. Biết momen quán tính của vật rắn đối với trục ∆ là 3kg.m2. Động năng quay của vật rắn là:

 1. 600 J                      B. 60 J                          C. 30 J                          D. 1200 J

Câu 44: Một cánh quạt trần quay đều quanh trục cố định của nó với tốc độ góc 10 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở cánh quạt cách trục quay 75 cm là:

 1. 75,0 m/s                  B. 4,7 m/s                     C. 7.5 m/s                     D. 47,0 m/s

Câu 45: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định xuyên qua vật. Xét điểm M xác định trên vật và không nằm trên trục quay, đại lượng nào của điểm M có độ lớn không thay đổi?

 1. Tốc độ dài              B. Gia tốc hướng tâm    C. Tốc độ góc               D. Gia tốc tiếp tuyến

Câu 46: Chiếu bức xạ có bước sóng 0,18 μm vào một tám kim loại có giới hạn quang điện là 0,30 μm. Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron là

 1. 4,85.106 m/s            B. 4,85.105 m/s              C. 9,85.105 m/s              D. 9,85.106 m/s

Câu 47: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có độ phóng xạ này là

 1. B.                      C.                      D.

Câu 48: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidro, dãy Pa-sen gồm:

 1. Các vạch trong miền hồng ngoại
 2. Các vạch trong miền ánh sáng nhìn thấy
 3. Các vạch trong miền tử ngoại và một số vạch trong miền ánh sáng nhìn thấy
 4. Các vạch trong miền tử ngoại.

 

 

Trần Văn Phú

(Trung tâm luyện thi Đại học Vĩnh Viễn – TP.HCM)

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.