Home » Kỹ năng » Học ghép vần (Bài 7)

Bài 7: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm n

Phụ âm n và nguyên âm a kết hợp với các thanh:
Na: đọc – nờ a na – na
Ná: đọc – nờ a na – sắc ná – ná
Nà: đọc – nờ a na – huyền nà
Nạ: đọc – nờ a na – nặng nạ
Phụ âm n với nguyên âm e kết hợp với các thanh:
Ne: đọc – nờ e ne – ne
Né: đọc – nờ e ne – sắc né – né
Nè: đọc – nờ e ne – huyền nè – nè
Nẻ: đọc – nờ e ni – hỏi nẻ – nẻ
Phụ âm n với nguyên âm ê kết hợp với các thanh:
Nê: đọc – nờ ê nê – nê
Nề: đọc – nờ ê nê – huyền nề – nề
Nệ: đọc – nờ ê nê – nặng nệ – nệ
Nể: đọc – nờ ê nê – hỏi nể – nể
Phụ âm n với nguyên âm i kết hợp với các thanh:
Ni: đọc – nờ i ni – ni
Ní: đọc – nờ i ni – sắc ní – ní
Nỉ: đọc – nờ i ni – hỏi nỉ – nỉ
Nì: đọc – nờ i ni – huyền nì – nì
Phụ âm n với nguyên âm o kết hợp với các thanh:
No: đọc – nờ o no – no
Nó: đọc – nờ o no – sắc nó – nó
Nỏ: đọc – nờ o no – hỏi nỏ – nỏ
Nọ: đọc – nờ o no – nặng nọ – nọ
Phụ âm n với nguyên âm ô kết hợp với các thanh:
Nô: đọc – nờ ô nô – nô
Nồ: đọc – nờ ô nô – huyền nồ
Nỗ: đọc – nờ ô nô – ngã nỗ – nỗ
Nổ: đọc – nờ ô nổ – hỏi nổ – nổ
Nộ: đọc – nờ ô nô – nặng nộ – nộ
Phụ âm n với nguyên âm ơ kết hợp với các thanh:
Nơ: đọc – nờ ơ nơ – nơ
Nờ: đọc – nờ ơ nơ- huyền nờ – nờ
Nở: đọc – nờ ơ nơ – hỏi nở – nở
Nợ: đọc – nờ ơ nơ – nặng nợ – nợ.
Phụ âm n với nguyên âm u kết hợp với các thanh:
Nu: đọc – nờ u nu – nu
Nụ: đọc – nờ u nu – nặng nụ – nụ
Phụ âm n với nguyên âm ư kết hợp với các thanh:
Nư: đọc – nờ ư nư – nư
Tập đọc và đánh vần với các vần đã học:
nụ cà, cờ đỏ, cá cờ, no nê, bé na, ca nô, nơ đỏ, nụ cà đã nở, bé Nụ đã no nê, na to …

  • Học ghép vần (Bài 1)
  • Học ghép vần (Bài 2)
  • Học ghép vần (Bài 3)
  • Học ghép vần (Bài 4)
  • Học ghép vần (Bài 5)
  • Học ghép vần (Bài 6)

Nguồn : Mầm non

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình