Home » Bài hát » Con vỏi con voi

Con vỏi con voi :
Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Cái đuôi thì đi sau rốt
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi
Con vỏi con voi…

Ông tiển ông tiên :
Ông tiển ông tiên,
Ông có đồng tiền,
Ông giắt mái tai,
Ông cài lưng khố,
Ông ra ngoài phố,
Ông mua miếng trầu,
Ông nhai nhóp nhép.
Ông mua mớ tép
Về ông ăn cơm
Ông mua bó rơm
Để về ông thổi
Ông mua cái chổi
Về ông quét nhà
Ông mua con gà
Về cho ăn thóc
Ông mua con cóc
Về thả gầm giường
Ông mua nén hương
Về ông cúng cụ.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình