Home » Chuyện của bé » Ăn cho mau lớn

Cu Tin được cả nhà rất cưng chiều, cho ăn toàn đồ ngon nhưng không hiểu sao vẫn bé tí teo như cái kẹo, tay chân dài ngoẵng như con sếu, gần 3 tuổi mà chỉ hơn 12 kg, trên mức suy dinh dưỡng được một lạng, mỗi cái hay tếu táo và ra vẻ ông cụ non lắm.

9 giờ tối, Tin kêu đói bụng, mẹ mang cơm cho Tin ăn. Ông nội cũng thấy đói và cùng vào lấy bát ăn cơm. Tin vừa nhai nhồm nhoàm, vừa ngước nhìn ông vẻ nghiêm nghị:

– Ông ăn đi, ăn cho nhiều vào để nhanh lớn và to bằng Tin đây này!

Cả nhà cười ngất…

Huỳnh Mai

Vnexpress

One Response to “Ăn cho mau lớn”

  1. poezja śpiewana 06.11.2010

    Greeting, maybe this is not on content but anyway, I have been reading about your web site and it looks truly neat. impassioned about your writing. I’m building a new web log and hard put to make it appear great, and provide really good content. I have revealed very much on your website and I look forward to more updates and will be coming back.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình