Hỏi đáp Archive

Quy định mới về tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Ngày 25/7/2008, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiển đã ký Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, thay thế cho Quyết định số 1447/1994/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/6/1994. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động trường mầm non

Đơn xin thành lập trường mầm non tư thục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….o0o……. ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC Kính gửi:- UBND quận (huyện)……………………………………. – Phòng Giáo dục quận Tên tôi là: Năm sinh: Hộ khẩu thường trú: Trình độ học vấn: Tôi làm đơn này kính đề nghị